Galatasaray Younes Belhanda'nın Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetti

Yayınlanma tarihi: 10/03/2021 Yazar: HY Hukuk Ekibi

Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş’nin Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda İle Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshine Dair Hukuki Değerlendirme


10.03.2021 tarihinde Galatasaray spor kulübünden kamuoyuna beklenmedik bir haber yayımlandı. Haberde profesyonel futbolcusu Younes Belhanda’nın sözleşmesinin FİFA oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiğini, futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştır. (bakınız:https://www.galatasaray.org/haber/gs-sportif-a-s/profesyonel-futbolcu-younes-belhanda-nin-sozlesmesi-tek-tarafli-ve-hakli-sebeple-feshedilmistir/48302)


Peki, Galatasaray spor kulübünün almış olduğu tek taraflı fesih kararının hukuki mahiyetinin ve bu kararın olası sonuçlarının neler olacağına dair kısaca bahsedelim.

Galatasaray spor kulübü ile Younes Belhanda’nın sözleşmesinin 31.05.2021 tarihinde bitecektir. Yani yaklaşık 3 aylık bir sözleşme süresi ile ligler tamamlandığında futbolcu serbest kalacaktır. Burada, Galatasaray kulübünü tek taraflı ve haklı nedenle feshe iten sebebin gerçekten ciddi ve katlanılamaz olması gerekir ki sözleşmenin bitimine yaklaşık 3 aylık bir süre var iken oyuncunu sözleşmeyi feshetsin. Galatasaray yönetiminin almış olduğu bu kararın arkasında 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebep gösterilmiştir. Younes Belhanda’nın açıklamalarında; futbol müsabakalarını oynadıkları stadyum zeminin çok kötü, futbol oynamaya elverişsiz olması ve bu zeminin kötü olmasının sorumlusu olarak da Galatasaray spor kulübünü hedef göstermesi satır başları yer almıştır. Galatasaray spor kulübü de bu ifadelerin yönetime karşı isyan etmesi üzerine kurulu olduğunu, kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlar olduğunu varsaymıştır. Galatasaray yönetimi, yeminli tercüman vasıtası ile noter tasdikli şekilde futbolcunun yayıncı kuruluşa vermiş olduğu demeçlerin bu yönde olduğunu kamuoyuna sunmuştur.


Elbette ki, Galatasaray spor kulübünün saygınlığının zedelendiği, yönetim kurulu üyelerinin imajına kötü bir algı yaratıldığı aşikardır. Buna yönelik olarak profesyonel futbol kulüpleri hem kulüp içi disiplin talimatlarında hem de profesyonel futbolcu sözleşmelerinde basına ve kamuoyuna kulüp aleyhinde açıklamalar yapılmasını yaptırımlara tabi tutmaktadır. Younes Belhanda’nın da sözleşmesinde böyle bir madde olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak, bunlar başlı başına profesyonel futbolcu sözleşmesini FİFA nezdinde 14. Madde gereği tek taraflı olarak ve haklı nedenle fesih yetkisi vermeyecektir.


Futbol dünyasında Galatasaray kulübü ile Younes Belhanda arasında sözleşmenin haklı nedenle kulüp tarafından feshedilmesi olayında ulusal düzenlemeyi inceleyecek olursak; profesyonel futbol ve transfer talimatının 27. Maddesinde açıkça sözleşmeyi kulübün haklı nedenle fesih halleri sayılmıştır.


“Özellikle aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder:

a) Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması,

b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması,

 c) Futbolcunun bu talimatın 25. maddesinde sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi,

d) Futbolcunun, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’na aykırı davranışları nedeniyle kesinleşmiş en az 4 resmi müsabakadan men cezası almış olması.

İlgili kulübün birinci fıkranın “c” bendi dışındaki hükümler uyarınca sözleşmenin derhal fesih hakkını kullanması için yukarıda yazılı hallerin gerçekleşmesinden ve/veya bu durumun öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde futbolcuya noterden göndereceği bir ihtarname ile sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini bildirmesi gerekmektedir. İlgili süre geçtikten sonra haklı nedenle fesih hakkı ortadan kalkar.

(2) Birinci fıkranın “c” bendi uyarınca futbolcunun ağır surette ihlali bulunması ya da futbolcunun sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi halinde, ilgili kulüp sözleşmeyi feshetmek arzusunda ise, futbolcuya noterden keşide edeceği bir ihtarname ile edimini 7 günden az olmamak kaydıyla uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Futbolcu, söz konusu mehile rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, kulüp mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde noterden keşide edeceği bir ihtarname ile sözleşmesini feshedebilir.”


Profesyonel Türk Futbol Kulübünün, futbolcunun sözleşmesini haklı nedenle feshetme durumları gösterilmiştir. Fakat Talimatta belirtilen sebeplerden başka olaylar da, kulübün sözleşme ilişkisini sürdürmesini çekilmez kılabilir. Bu diğer sebepler için ise, sadece, sözleşmesel ilişkinin sürdürülmesinin dürüstlük kuralları gereği beklenemez hale gelmesi halinde, kulübün sözleşmeyi haklı sebeple feshedebileceğini belirtmek isteriz. Tahkim Kurulu’nun 19.07.2007 tarih, 2007/198 E., 2007/223 K. Sayılı kararında yükümlülüklerin ihlali sebebiyle sözleşmesi feshedilen teknik sorumlunun uyuşmazlığında,  basında çıkan beyanların eleştiri sınırlarını aşmadığını tespit etmiş ve feshin haksız olduğuna hükmetmiştir. Dediğimiz gibi basında çıkan söylemler ve ifadelerin eleştirel boyutta kalıp kalmadığı bu durumda önem arz etmektedir.  Her somut olayın özelliğine göre farklılık arz edecek bir durumdur.


Açıklamalar ışığında bakıldığı zaman Galatasaray kulübü PFTT’nin 27. Maddesini dayanak teşkil ederek değil FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca haklı nedenle fesih gerçekleştirmiştir.


Peki, bu FIFA düzenlemesi neye ilişkindir? Galatasaray spor kulübü 14. Maddeye dayanarak haklı nedenle fesih uygulayabilir mi?


Uluslararası düzenlemede yer alan FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesinde yine kulübün haklı nedenle feshi konu edilmektedir. FİFA nezdinde kulübün sözleşmeyi haklı nedenle feshetmesi için sözleşmenin iki taraf açısından da çekilmez hale gelmesi ve feshin son çare olması ilkesi geçerlidir. Burada kriterlere bakmak gerekir. Bu kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz;


1-Haklı sebep olarak gösterilen olaydan ötürü öncelikle kulüp tarafından diğer cezai yaptırımların uygulama alanı bulup bulamayacağı (yani yapılan davranış ile verilen cezanın orantılı olup olmadığı hususu),

2-Feshe konu olayın her iki taraf açısından da sözleşmenin devamının çekilmez hale getirip getirmeyeceği( yani bu olay sonrası Galatasaray kulübünün artık futbolcu ile hizmet akdi çerçevesinde ilişkisini yürütemeyeceği)

3-Belhanda’nın yayıncı kuruluşa vermiş olduğu röportajda sarf etmiş olduğu sözlerin ve ifadelerin hakaret, saygınlığı zedeleme boyutunda mı yoksa eleştirel boyutta mı kaldığı,

4-Futbolcunun Galatasaray kulübündeki kariyerinde daha evvelden uyarı, ihtar, idari para cezası gibi yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı


gibi sorularla getirilen kıstasların gözetilmesi gerekmektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse; bir futbolcu eğer ki kulübe karşı sözleşmesel yahut talimat gereği yükümlülüklerini yerine getirmiyor ya da geciktiriyor ise öncelikle kulüp tarafından idari para cezası verilir. Aynı veya farklı ihlaller ile yükümlülüklere aykırı davranışlar devam ediyorsa bu sefer kulüp tarafından daha fazla idari para cezası ve üzerine disiplin cezası verilir. Artık en sonunda bu davranışlar halen devam ediyorsa sözleşme tek taraflı olarak ve haklı nedenle kulüp tarafından feshedilebilir.  


Bu tespitler ile beraber ancak FİFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 14. Maddesi gereği tek taraflı ve haklı nedenle fesih sebebi olarak sözleşmenin devamının taraflar için çekilmez bir hal aldığını ve feshin son çare olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ki Galatasaray Spor Kulübünün açıklamasında “…daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının…” aslında birden fazla kez futbolcuya karşı uyarı, ihtar, para cezası gibi yaptırımların uygulandığı kanısına varılmaktadır. Ancak bu yaptırımların daha evvel uygulanıp uygulanmadığını, verilen fesih cezasının orantılı olup olmadığını ileride açılacak olası davalarda tarafların iddiaları ve delillerinin ortaya koyulması akabinde çıkacak kararlar ile beraber basına ve kamuoyuna yansıdığında görebiliriz. Burada futbolcunun sözleşmesinin niteliği gereği hizmet sözleşmesi olduğunu ve FIFA tarafından yapılacak muhtemel yargılamada da futbolcuların hizmet sözleşmesi çerçevesinde kulüplere karşı korunacağını, daha evvelden de Max Kruse’nin CAS yargılaması sonucu lehine verilen kararından da anlayabiliriz. Burada Galatasaray kulübü idari bir karar ile riskleri göze alarak futbolcunun biletini kesmiştir diyebiliriz.


Önümüzdeki zaman içerisinde Belhanda’nın da Max Kruse gibi FİFA nezdinde dava açabileceğini ve açılan davanın CAS yargılamasına kadar ilerleyebileceğini görebiliriz.